Salangai
Documentary. Short Film. HD.

Salangai

Directed by Shripriya Mahesh

Cinematographer – Shripriya Mahesh
Sound – Shripriya Mahesh
Editor – Shripriya Mahesh